Skip to main content

John Evdemon

Verifying myself: I am jevdemon on Keybase.io. lrNYysbzzX1LAAXsandQ3IOz9V1VCC9zgiv0 / https://keybase.io/jevdemon/sigs/lrNYysbzzX1LAAXsandQ3IOz9V1VCC9zgiv0